RapidSharing: snadné stahování z RapidSharu

Obchodní a licenční podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:
Tato licenční smlouva je uzavírána mezi Vladimírem štemberkem (dále jen "Dodavatel"), IČ: 750 56 160, sídlem v Praze, Michnova 1625, PSČ 149 00, jako producentem počítačového programu Rapget.RS (dále jen "Program") a Vámi – fyzickou či právnickou osobou, jako legálním vlastníkem počítače, na němž je rozmnoženina Programu nainstalována, případně osobou, jež je oprávněna počítač, který není v jejím vlastnictví, užívat a instalovat na něj programy (dále jen "Uživatel"). Program zahrnuje rovněž veškeré jeho aktualizace, přídavné součásti či jiné doplňky, které Dodavatel může Uživateli poskytnout či jinak zpřístupnit, a to za předpokladu, že tyto položky nejsou předmětem samostatné licenční smlouvy. Kladným potvrzením licenční smlouvy či instalací Programu souhlasíte se všemi jejími podmínkami a jste touto smlouvou vázán. Pokud s níže uvedenými podmínkami nesouhlasíte, Program neinstalujte. Program nesmíte bez udělení souhlasu s touto licenční smlouvou nainstalovat ani jinak užívat.

DEFINICE POJMŮ:
„Zpřístupněním“ se rozumí užívání nebo prospěch z aplikování funkcí programového vybavení.

„Počítačem“ se rozumí samostatné elektronické zařízení s jednou nebo více základními procesorovými jednotkami (CPU), které přijímají informace v digitální nebo jí podobné formě a na základě sekvence příkazů tyto informace zpracovávají za účelem dosažení specifického výsledku.

„Instalací“ se rozumí umístění kopie softwaru na pevný disk nebo na jiné paměťové médium jakýmkoli způsobem (například včetně použití instalačního programu, který je součástí programového vybavení).

„Licenčními parametry“ se rozumí definice a omezení použitelného rozsahu licence v rámci této smlouvy.

„Povoleným počtem“ se rozumí počet, který je příslušný pro platné licenční parametry, jež je společnost Dodavatel oprávněn specifikovat v příslušné uživatelské dokumentaci. Povoleným počtem je jedna (1), nestanoví-li Dodavatel jinak.

„Programem“ se rozumí počítačový program, do něhož je tato smlouva začleněna, nebo který je dodáván přímo v balení s touto smlouvou. Pokud jsou vám dodány programy jako součást softwarového balíčku, který ve svém názvu obsahuje termín „řada“, rozumí se pojmem Program všechny programy, jež jsou vám dodány jako součást této řady.

„Uživatelskou dokumentací“ se rozumí vysvětlující materiály v tištěné nebo elektronické formě, které Dodavatel nebo její autorizovaný distributor včlenil nebo dodal v balíčku se softwarem, nebo přibalil na něm, nebo je Uživateli zaslal prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jinak poté, co si pořídili nebo nainstaloval software, včetně například licenčních podmínek, přístupového kódu, pokynů o tom, jak software používat a/nebo technických specifikací.

„Uživatelem“ rozumíme buď vás osobně (tj. fyzickou osobu, která si čte tuto smlouvu a je vyzvána, aby s ní souhlasila), pokud pořizujete software pro sebe, nebo společnost či jinou právnickou osobu, pro niž pořizujete tento software.

POSKYTNUTÍ LICENCE PROGRAMU:
V souladu s podmínkami této smlouvy Dodavatel udílí Uživateli nepřevoditelné a nevýhradní právo na užití rozmnoženiny Programu na jednom či více počítačích bez možnosti sublicencování v jurisdikci, kde se Program pořizuje, v souladu s příslušnou uživatelskou dokumentací a v rozsahu licenčních parametrů. Udělení licence Dodavatele je podmíněno neustálým dodržováním všech licenčních omezení a restrikcí uvedených v této smlouvě. Pokud Uživatel porušít jakékoli z těchto omezení a restrikcí, udělení licence pozbývá automaticky a okamžitě platnosti. Tato licence vás opravňuje používat Program maximálně v tolika počítačích nebo v souvislosti s tolika počítači, kolik je uvedeno ve vaší objednávce Programu či v uživatelské dokumentaci. Vymezení licence obsažená v této smlouvě definují rozsah práv, jež vám Dodavatel uděluje. Jakékoli používání Programu nad rámec platného udělení licence zakládá porušení práv duševního vlastnictví Dodavatele, jakož i podstatné porušení této smlouvy.

DRUH LICENCE A LICENČNÍ PARAMETRY:
Dodavatel nabízí dva základní typy verzí produktu, které se mezi sebou liší těmito licenčními parametry:

"FREE EDICE" tato verze produktu je dodávána tak jak je bez dalších garancí funkčnosti a rozšířených funkcí. Její platnost je neomezená, ledaže by Dodavatel rozhodl jinak. Lze ji neomezeně šířit a kopírovat při zachování dobrého jména produktu i Dodavatele a omezní daných touto licenční smlouvou s výjimkou šíření a kopírování a to pouze ZDARMA.

"PREMIUM EDICE" tato verze produktu je aktuálně nabízena jako SaaS (Software as a Service), tedy jako služba provozu aplikace na předem sjednanou dobu. Doba použití je uvedena u každé varianty Programu na www.rapidsharing.eu. K této verzi Programu se vztahují veškerá omezení vyplývající z této licenční smlouvy. Program smí být spuštěn na více počítačích za předpokladu, že počet souběžně spuštěných kopií Programu nepřekročí licenční parametry (zakoupený počet licencí a dobu použití). Prodej tohoto Programu a sublicencování třetími stranami je možné pouze při výslovném udělení souhlasu Dodavatele.

OBJEDNÁVKY PROGRAMU:
Objednávka je návrhem kupní smlouvy dle §53 odst.1 občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy dochází při potvrzení závazné objednávky prodávajícím, čemuž předchází udělení souhlasu s těmito obchodními podmínkami a uzavřením kupní smlouvy formou odesláním objednávky. Kupující může objednávat Program z nabídky Dodavatele prostřednictvím internetových stránek www.rapidsharing.eu. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem zaplacení jednou z nabízených platebních metod. Kupující je o vyřízení a přijetí objednávky informován elektronickou poštou. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané (email) Kupujícím při objednání Programu. V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v ceníku na
www.rapidsharing.eu. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem zaslání licenčního klíče k Programu na emailovou adresu Kupujícího. Kupující bude až do momentu vyřízení objednávky informován emailem o stavu objednávky na vyžádání a to prostřednictvím emailu info@rapidsharing.eu.

STORNO OBJEDNÁVKY:
Kupní smlouvu lze měnit či stornovat zdarma pouze dohodou (emailem) s Prodávajícím a to pouze do okamžiku uhrazení konečné ceny za Program. Pokud dojde ke stornu po této době, dochází tím k porušení kupní smlouvy (viz. "Porušení kupní smlouvy) a je nutné Prodávajícímu uhradit vzniklé náklady tj. storno poplatek: administrativní poplatky, poštovné, balné apod., a to do max. výše 100,-Kč nejpozději však do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka.

DODACÍ LHŮTY:
Dodací lhůta je vždy popsána na www.rapidsharing.eu a obvykle nepřesahuje 24 hodin od uhrazení konečné ceny Programu. Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu maximálně 14 dnů. Pokud Prodávající nedodá Program ve stanovené lhůtě (do dne odeslání licenčního klíče plné verze Prodávajícím na email Kupujícího), může Kupující odstoupit od kupní smlouvy.

PLATEBNÍ METODY:
Zboží může být placeno bezhotovostně bankovním převodem, přes systém PayPal, pomocí bankovní karty, složenkou, SMS či hotově přes terminály společnosti SAZKA. Kupujícímu je na vyžádání dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:
Dle zákona č. 40/1964 Sb. (§ 53) lze Program bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky (zaslání licenčního čísla). Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Program nesmí být však nijak poškozen, nesmí mít odstraněny ochranné prostředky, nesmí být instalován, registrován či aktivován a musí být schopen dalšího prodeje, v opačném případě nelzeProgram vrátit zpět. Vrátit zboží lze na základě tzv. vrácenky. Vrácenku společně s kopií faktury (daňového dokladu byl-li vydán) a Programem zašlete doporučeně (na vlastní náklady) na adresu prodávajícího (neposílejte dobírkou prodávajícímu, zásilka nebude přijata). Po posouzení a ověření, zda nebyl software poškozen, instalován, registrován či aktivován apod. bude do 10 dnů vrácena částka zpět kupujícímu (způsob vrácení platby musí být uveden na vrácence) bez nákladů na poštovné a balné a administrativních poplatků (např. bankovní poplatky), které vzniklo prodávajícímu odesláním zásilky či vrácením peněz. V žádném případě nelze vrátit licenci k programovému vybavení, které bylo dodáno v elektronické podobě, pokud již byla provedena instalace, registrace či aktivace plné verze Programu!

OMEZENÍ:
Uživatel tohoto Programu se zavazuje a nesmí pořizovat kopie Programu a dokumentace nad rámec vymezený touto licencí. Provádět zpětné rozbory, dekompilace. Není přípustné předat, šířit, pronajmout, půjčit, prodat, poskytnout sublicenci nebo jinak převést Program, dokumentaci nebo jejich části, nebo práva udělená touto licenční smlouvou na jakoukoliv další osobu bez výslovného svolení Dodavatele. Odstranit, pozměnit nebo zakrýt jakékoliv nápisy, etikety nebo značky ze softwaru nebo z dokumentace. Pro jakýkoliv účel Program nebo dokumentaci upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo na jejich základě navrhovat nebo vytvářet odvozená díla. Použít jakékoliv zařízení, program nebo jiný prostředek s cílem obejít nebo odstranit jakoukoli formu ochrany proti kopírování použitou Dodavatelem tohoto Programu, nebo používat Program se sériovým číslem nebo jiným zařízením na ochranu proti kopírování, které nebyly dodány Dodavatelem Programu. Autorská práva k Programu, dokumentaci a průvodním materiálům a k veškerým Uživatelem pořízeným kopiím náleží Dodavateli Programu. Neoprávněné kopírování softwaru nebo dokumentace nebo porušení výše uvedených omezení bude mít za následek automatické ukončení platnosti této licence.

BETA VERZE:
Pokud se jedná o BETA VERZI Programu je tato verze určena pouze k testování a hodnocení. Program je poskytován „tak, jak je“ bez záruky, podpory a jiných služeb Dodavatele. UŽIVATEL SE ZAVAZUJE POUŽÍVAT BETA VERZI PROGRAMU VÝHRADNĚ K HODNOCENÍ A TESTOVÁNÍ A SOUHLASÍ, ŽE NA POUŽITELNOST A PŘESNOST PROGRAMU JE MOŽNÉ SPOLÉHAT POUZE A VÝLUČNĚ NA JEHO VLASTNÍ RIZIKO.

UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY:
Smlouva zaniká v případě porušení jakéhokoliv bodu této smlouvy ze strany Uživatele. Po zániku smlouvy je Uživatel povinen zničit a dále jakýmkoliv způsobem neužívat všechny rozmnoženiny Programu, které se vztahují k licenci udělené touto smlouvou.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY:
Dodavatel poskytuje záruku za to, že v okamžiku dodání Programu a po následující dobu 30 dní je nosič (pokud byl Program jeho prostřednictvím dodán) bez faktických vad a bude v podstatných rysech fungovat v souladu s příslušnou specifikací. Dodavatel nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím Programu na počítači Uživatele, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto Programu. DODAVATEL ANI JEHO SUBDODAVATELÉ ČI PRODEJCI NEMAJÍ POVINNOST NAHRADIT UŽIVATELI NEBO TŘETÍ OSOBĚ JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (ZEJMÉNA UŠLÝ ZISK NEBO VÝNOS, ODŠKODNĚNÍ ZA ZTRÁTU SOUKROMÍ, ZTRÁTU UŽITKU Z JAKÉHOKOLI POČÍTAČE NEBO SOFTWARU VČETNĚ TOHOTO PROGRAMU, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ ČI JINOU PENĚŽITOU ZTRÁTU) VZNIKLÉ V SOUVISLOTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO SOFTWAREM, JEHOŽ UŽÍVÁNÍ JE NA JEJÍM ZÁKLADĚ POSKYTOVÁNO, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE UŽIVATEL BYL DODAVATELEM NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚN, PŘIČEMŽ NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA PŘÍČINU ŠKODY ČI TEORII ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE PŘEDCHOZÍ VĚTY SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ZONER ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU UŽIVATEL ZA PROGRAM SKUTEČNĚ ZAPLATIL, NEBO ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENĚ PROGRAMU DLE CENÍKU SPOLEČNOSTI ZONER KE DNI ZÍSKÁNÍ PROGRAMU PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE NIŽŠÍ. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ PLATÍ, I KDYŽ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEDOJDE K NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO NÁROKU.
KROMĚ UVEDENÝCH VÝSLOVNÝCH OMEZENÝCH ZÁRUK DODAVATEL NEPOSKYTUJE A UŽIVATEL LICENCE NEDOSTÁVÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ S NABYVATELEM LICENCE. VÝROBCE SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ POSKYTNUTÍ JAKÉKOLIV DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZA PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA TO, ŽE PROGRAM BUDE PRACOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BEZ CHYB. VÝROBCE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU NEBO ODCIZENÍ PROGRAMU A NEBUDE POVINNÝ POSKYTNOUT ZA ZTRACENÝ NEBO ODCIZENÝ PROGRAM ŽÁDNOU NÁHRADU S VYJÍMKOU ELEKTRONICKY POSKYTNUTÉ LICENCE, KDE MŮŽE NABYVATEL LICENCE ZÍSKAT REGISTRAČNÍ ÚDAJE ZPĚT. ZA ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU, REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ PŘED ZTRÁTOU NEBO ODCIZENÍM A ZA OCHRANU INVESTICE POJIŠTĚNÍM ČI JINÝM ZPŮSOBEM JE ODPOVĚDNÝ VÝHRADNĚ NABYVATEL LICENCE.

OBCHODNÍ PODPORA:
Máte-li jakékoliv dotazy k legálnosti používání tohoto programu, kontaktujte Dodavatele na adrese
info@rapidsharing.eu

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Veškeré nákládání s osobními údaji na
www.rapidsharing.eu se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. Údaje zadané do objednávkového formuláře slouží pouze pro vyřízení objednávky. Údaje jsou zabezpečeně evidovány v databázi. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně. Instalací programu souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu zpracování objednávky, vedení licence zakoupeného software a vedení uživatelského účtu na www.rapidsharing.eu.

Jazyk:
Výchozím a rozhodujícím jazykem této Smlouvy je čeština. Pokud vám Dodavatel pro usnadnění poskytne jednu nebo více přeložených verzí, v případě konfliktu nebo nesrovnalostí platí česká jazyková verze.